RODO
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
„Administratorem Twoich danych osobowych (czyli osobą, która decyduje jak będą wykorzystywane dane os.) jest
Łukasz Leśniak prowadząca/-y działalność gospodarczą pod firmą F. W. LEŚNIAK Łukasz Leśniak (dalej zwana/-y Administratorem).
Dane kontaktowe Administratora, umożliwiające kontakt ze mną to:
adres e-mail: lf-studio@wp.pl
telefon: 792 830 506
Cele dla jakich przetwarzam Twoje dane osobowe są następujące:
a) w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem będzie wykonanie sesji fotograficznej, na podstawie zainteresowania moją ofertą wyrażoną przez Ciebie w postaci zapytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 b) w celu promowania mojej działalności jako fotografa poprzez zamieszczenie zdjęć z sesji fotograficznej w portalach społecznościowych Facebook lub Instagram oraz przez wywieszenie wydruków zdjęć z sesji fotograficznej w studio Administratora, a także przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie lesniakfotografia.pl lub w ulotkach oraz podobnych materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody (co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. m. in. telefonu, tabletu, komputera) oferowanych przeze mnie usług. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
e) w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.
Odbiorcami, czyli podmiotami, którym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane są: podmioty, które wykonują dla mnie jako Administratora tzw. usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej, o ile wyrazisz zgodę na zamieszczenie na mojej stronie internetowej zdjęć z sesji fotograficznej; drukarnie - w celu wydruków, odbitek, albumów, obrazów; firmy prowadzące obsługę księgową mojej działalności gospodarczej; dostawców usług pocztowych, kurierów – w celu dostawy gotowej sesji (wydruków zdjęć); Portale Facebook lub Instagram – wyłącznie jeśli wyraziłeś/wyraziłaś uprzednią zgodę na zamieszczenie zdjęć z sesji fotograficznej. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook lub Instagram, w przypadku wyrażenia zgody na zamieszczenie zdjęć w tych potralach.
Administrator informuje, że oba portale tj. Facebook oraz Instagram wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).
Okres przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane to:
a) dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy;
b) podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałem je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sam ustalę, że się zdezaktualizowały;
c) w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na zamieszczenie wykonanych fotografii w portalach Facebook lub Instagram oraz w innych materiałach marketingowych/reklamowych - do 3 dni następujących po dniu wycofania zgody;
d) dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.
Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Niepodanie przez Ciebie danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje: niemożnością świadczenia usługi przez Administratora; niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego; niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO”
POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. pl

ZAPYTAJ O OFERTĘ

 

 

  1. pl
OFERTA
GALERIA
lf-studio@wp.pl
O NAS
SYSTEMY WYSTAWIENNICZE
ARTYKUŁY DRUKOWANE
GADŻETY REKLAMOWE
FOTOGRAFIA 
DLA BIZNESU

lf-studio © 2020 • Created with WebWave

 

 

Polityka Prywatności

KONTAKT
HOME
+ 48 792 830 506